بازیابی کد فعال سازی

در صورتی که کد فعال سازی نرم افزار آزمون ساز دریافتی از سایت انتشارات را فراموش کرده اید. برای مشاهده مجدد آن کافیست شماره همراهی که در سایت وارد کرده بودید و سریال اختصاصی نرم افزار آزمون ساز انتهای کتاب و یا همراه cd را در محل های تعیین شده وارد کنید و روی بازیابی کلیک کنید.